Etelä-suomen louhinta- ja rakennuspalvelu, ruoppaaja
Eteläsuomen louhinta- ja rakennuspalvelu           puh. 0440 60 11 77

Ruoppaus

Lautta tuodaan paikalle hinaamalla, minkä jälkeen se liikkuu työmaalla oman kauhansa avulla. Laskettavat tolppajalat ja puomi pitävät lauttaa paikallaan työn edetessä.

Ruoppausta suunniteltaessa kannattaa silmäillä maastoa ruoppausmassojen läjittämisen kannalta. Esimerkiksi, jos ruopataan rantaa 500 m3 ja halutaan läjittää ruoppausmassat rannalle, tarkoittaa se metrin paksuista maakerrosta, jonka pinta-ala on 22 x 22 m.

Maamassojen läjitykseen rannalla tai siirtämiseen kauemmas käytämme omaa kaivinkonetta ja traktorikalustoa.

Ruoppausta ja kivien räjäytystä

Räjäytämme tarvittaessa ruoppauksen yhteydessä vastaan tulleet kivet, joita ei muulla tavoin saada poistettua. Luonnollisesti huolehdimme räjäytystyöilmoituksesta sekä kaikista räjäytykseen liittyvistä varotoimenpiteistä.

Ruoppaamisen ajankohta on lailla rajattu.
 

Ruoppaamisen suunnittelu kannattaa aloittaa ajankohdan määrittelystä, koska Suomessa saa ruopata pääsääntöisesti 1.9.-30.4. välisenä aikana. Ruoppaamista ei siis pidä suunnitella varsinaisille kesäkuukausille.

Lisää tietoa ajankohdan suunnittelusta sekä muista ohjeista on Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa, TÄSSÄ

Ruoppaaminen vaatii luvan tai ainakin ilmoituksen.
 

"Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta, on tehtävä kirjallinen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa ruoppausta koskevan ilmoituksen tai antaa lausunnon. ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita tai kehottaa ilmoittajaa hakemaan 30 vuorokauden kuluessa vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta."

Sähköiseen lupahakemukseen Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa pääset TÄSTÄ.

Ruoppaaminen yhteishankkeena naapurin kanssa?
 

Naapurien kanssa kannatta neuvotella, kävisikö ruoppaus yhtä aikaa, jolloin säästetään merkittävästi ruoppaajan siirtokuluissa.

Lisäksi, kun rannat ovat samoihin aikoihin työn alla, sekoittuneen veden ajautuminen ei häiritse toisia.